Provozní řád sportovně rekreačních aktivit v areálech Water Sports Club z.s.

Víceúčelové sportoviště je zařízením pro rekreační a sportovní činnost.

Provozovatelem sportovišť je WATER SPORTS CLUB, z.s., IČ 22817123,
se sídlem Na Václavce 1202/10, Smíchov, 150 00 Praha 5

Správcem sportoviště je pan Jiří Heller, tel. 778500800,
bytem Ve Smečkách 597/32, Nové Město, 110 00 Praha 1

Měnit a doplňovat provozní řád je oprávněn provozovatel.

V areálu lze provozovat druhy sportů a činností, které jsou zveřejněny
na webu http://www.hostivarskaprehrada.cz/sport-zabava-a-detske-aktivity/

K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv apod., které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním účastníkům.

Uživatelé sportovišť jsou povinni:

 • chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování,   
 • chovat se tak, aby sobě a ostatním nevznikla žádná újma na zdraví
 • šetřit zařízení sportoviště,
 • respektovat provozní řád a pokyny správce sportoviště.

Správce je oprávněn odepřít vstup na sportoviště osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.

V případě hrubého porušení provozního řádu je správce oprávněn vykázat takovouto osobu ze sportovního areálu, případně přivolat Policii ČR.

Na sportovištích je zakázáno:  

 •  kouřit a užívat jiné návykové látky,
 • vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty,
 • vjíždět a parkovat motorovými vozidly,
 • užívat sportoviště k jiným účelům než určeným,
 • poškozovat zařízení sportoviště.

Správce ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním provozního řádu sportovišť.

Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.

První pomoc: důležitá tel. čísla     
155 rychlá lékařská pomoc
150 hasiči
158
 policie

Provozní doba: pondělí – neděle 10.00 – 20.00 hod.

Právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let mají možnost si rezervovat na určitou dobu prostor za úhradu. Správce sportoviště vystaví doklad o zaplacení a případně zapůjčí náčiní.  

Ceník jednotlivých sportovních a rekreačních aktivit je vyvěšen na recepci areálu a webu  http://www.hostivarskaprehrada.cz/

Do doby užívání se započítává úklid sportovního nářadí a náčiní včetně úklidu sportoviště uživateli.

 • Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá osoba, která si sportoviště pronajala/vypůjčila. Ta je také po celou dobu užívání přítomna na sportovišti.
 • Uživatelům je vyhrazeno k užívání sociální zařízení v areálu Hostivařské přehrady.

 

WAKEBOARDOVÝ VLEK

Povinností každého návštěvníka vleku je dodržovat tento provozní řád a řídit se jím.

 1. Vlek WM02 slouží pro wakeboarding.
 2. Vlek je v provozu pro veřejnost dle informací na recepci a webu http://www.hostivarskaprehrada.cz/.
 3. Vlek nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a v případě příliš vysoké či nízké hladiny vodní nádrže. Peníze se v těchto případech za zakoupené permanentky nevracejí, rezervace a její podmínky jsou zveřejněny na webu http://www.hostivarskaprehrada.cz/
 4. Za ztracené nebo poškozené permanentky se náhrada neposkytuje.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a uzavření vleku z technických důvodů.
 6. Organizacím může být pronajata část provozní doby. O tomto musí být veřejnost informována předem. Rezervace vleku má přednost před provozem pro veřejnost.
 7. Zakoupením permanentky (oprávnění k jízdě) je návštěvník povinen podrobit se všem ustanovením provozního řádu a pokynům obsluhy. Vstup na startovní molo je povolen jen osobám s platnou zakoupenou permanentkou (oprávněním).
 8. Jízdy na vleku jsou na vlastní nebezpečí. Každý účastník musí být vybaven plovací vestou, využití překážek na vodě je možné pouze po domluvě s obsluhou vleku a s ochrannou přilbou. Jezdec může najet na překážku pouze tehdy, je-li přesvědčen, že nikdo neplave v její blízkosti.
 9. Veřejnost bude informována o provozní rychlosti vleku a každý jezdec je povinen posoudit, zda momentální rychlost vleku odpovídá jeho schopnostem. Zákazníci vleku musí umět plavat.
 10. Zákazníci nastupují na startovní molo jednotlivě po vyzvání obsluhou vleku. Další zákazník může odstartovat až po uvolnění prostoru a pokynu obsluhy vleku.
 11. V případě pádu lyžaře v trati, je povinen lyžař mávnutím zdvižené ruky nahlásit obsluze vleku, že je v pořádku.
 12. Po ukončení jízd je každý povinen vrátit zapůjčené vybavení vleku. Při svévolném poškození je povinen nahradit vzniklou škodu.
 13. Pro jízdy osob do 15 let je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.
 14. Provozovatel vleku neručí za ztrátu ani odcizení peněz a jiných cenných předmětů v areálu vleku.

V prostorách vleku je zakázáno:

 1. chování, které ohrožuje bezpečnost a pořádek na vleku
 2. vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do vody, běhat v prostoru startu a přístupu ke startu
 3. jezdit pod vlivem alkoholu a omamných látek
 4. koupání.

Z prostoru vleku bude bez nároku na vrácení jízdného vykázán takový návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení provozního řádu, neuposlechne pokynů pracovníků vleku nebo se chová jiným nepřípustným způsobem.

eFoil – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vymezený sektor pro jízdu na eFoilu

 • jezdec může s eFoilem jezdit na nejzápadnější části vodní plochy Hostivařské přehrady, tzn. mezi hrází a vymezeným prostorem pro plavce před písečnou pláží vedle zátoky šlapadel
 • nesmí se zajíždět s eFoilem blíže, jak deset metrů ke břehům
 • nesmí se zajíždět do prostoru wakeparku ohraničeném bojkami, stejně tak jako do prostoru pro plavce, taktéž označeném bojkami
 • ideální prostor pro jízdu je uprostřed vodní plochy

Přenos eFoilu do vody

 • chytnout za kýl a madlo
 • donést do hloubky po kotníky a položit vzhůra nohama na desku
 • dotlačit ho do hloubky po prsa a pak ho otočit za madlo ploutvema od sebe

Začátek jízdy na eFoilu

 • jezdec vyleze na eFoil ze zadu prkna, přitáhne se za madla a zůstane ležet na břiše
 • nastavení ideální startovní rychlosti na 9-10
 • podržení tlačítka minus pro odblokování ovladače eFoilu, zmáčkne trigger, drží nonstop a jízda začíná

Při ztrátě stability za jízdy na eFoilu

 • pustit trigger ovládající motor
 • snažit se padat do strany nebo za eFoil
 • ve vodě si případně krýt rukama hlavu a skrčit nohy před tělo, aby se kryly kostma vnitřní orgány v trupu

Po pádu do vody

 • nastává prodleva, když se nedrží trigger ovladače, tak se ovládání zablokuje
 • nastaví se opět ideální startovní rychlost
 • odblokuje se trigger, zmáčkne se a jízda pokračuje

Zranění

– v případě zranění nebo jiného problému při jízdě na eFoilu dává jezdec znamení instruktorovi zkřížením rukou

VAROVÁNÍ

– dbát na bezpečnost všech plavců a jiných uživatelů vodních prostředků vyskytujících se v době jízdy na eFoilu ve vymezeném sektoru

 

Beach volejbalového hřiště

 1. Vstup na beachvolejbalové hřiště
 2. Používání beachvolejbalového hřiště (dále jen „hřiště“) je dovoleno pouze v provozní době.
 3. Provozní doba hřiště je zveřejněna na recepci a na webu http://www.hostivarskaprehrada.cz/. V případě vyšší moci ( déšť, sněžení, vítr ) může provozovatel omezit provoz hřiště.
 4. Přivede-li si dospělý dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 5. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce.
 6. Hřiště je vybaveno lajnami a sítí.
 7. Pronájmy se objednávají bud osobně na recepci nebo online na webu http://www.hostivarskaprehrada.cz/, případně telefonicky u správce.
 8. Minimální herní doba na hřišti je stanovena na 60 minut. Delší pronájmy jsou celé násobky jedné hodiny.
 9. Používání hřiště je možné po zaplacení schválené ceny dle zveřejněného ceníku.
 10. Vratná kauce činí 200,- Kč. (míč, případně další sportovní pomůcky, kauce na případné drobné škody), je hrazena na recepci. V případě nevrácení míče, případně dalších sportovních pomůcek, záloha propadá.

 

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze bez obuvi naboso.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.

Před začátkem hry:

 • provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem (především nepoškozenost sítě),

Po skončení hry:

 • srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla,
 • provést úklid hřiště od případných odpadků,
 • zapůjčené potřeby vrátit.

Zakázané činnosti na hřišti

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Kouřit v prostorách hřiště.
 3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků.

 

Závěrečná ustanovení

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení policii ČR.

PADDLEBOARD   

Provozní řád půjčovny stanovuje podmínky poskytování služeb půjčovny sportovního vybavení mezi poskytovatelem služby (pronajímatelem) a zákazníkem (nájemcem). Podmínky stanovené tímto řádem jsou okamžikem uhrazení půjčovného závazné pro obě smluvní strany.

Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení půjčovného ze strany nájemce. Při zapůjčení sportovního vybavení navíc nájemce prokazuje svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), údaje z dokladu si pronajímatel zaznamená pro případ nevrácení zapůjčeného vybavení. Výše půjčovného je stanovena ceníkem půjčovného, který je zveřejněn na recepci a webových stránkách http://www.hostivarskaprehrada.cz/. Pronajímatel garantuje, že půjčovaný materiál je v odpovídajícím technickém stavu a řádně desinfikován. Nájemce má právo se o technickém stavu materiálu přesvědčit. Na případné pozdější reklamace technického stavu nebude brán zřetel. Nájemce je povinen předmět půjčení používat pouze v souladu s jeho určením. Od chvíle převzetí materiálu (vybavení) zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu (vybavení), sobě i dalším osobám.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného se řídí veřejně přístupným ceníkem zveřejněném na recepci a webových stránkách http://www.hostivarskaprehrada.cz/. Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

Rezervace

Veškerý materiál lze rezervovat předem. Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem, nebo v rámci rezervace na webových stránkách http://www.hostivarskaprehrada.cz/. Rezervace bude nájemci potvrzena e-mailem nebo telefonicky.

Převzetí materiálu

Materiál je možno vyzvednout nebo vrátit v provozní době, která je zveřejněna v areálu (recepci) nebo na webových stránkách http://www.hostivarskaprehrada.cz/.

Povinnosti zákazníka

Doba pronájmu je dána výší uhrazeného nájemného a vyplívá z ceníku půjčovny a je závazná. V případě, že nájemce vrátí zapůjčený materiál pozdě je povinen doplatit půjčovné dle ceníku. Nájemce odpovídá po dobu pronájmu za předmět pronájmu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Nájemce je povinen zapůjčený materiál chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. V případě poškození, či ztráty zapůjčeného materiálu, je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou, buď ve výši opravy nebo ve výši obvyklé hodnoty zapůjčeného materiálu. Zcizení-krádež materiálu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.

Aquazorbingu

1) Aquazorbingu se mohou účastnit pouze osoby starší 8 let s výjimkou osob následujících:

 • osoby, jejichž hmotnosti je vyšší než 70 kg
 • osoby trpící srdečními potížemi
 • osoby trpící klaustrofobií
 • osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek
 • těhotným ženám

2) Aquazorbingu se mohou účastnit i osoby mladší 8 let, pouze však se souhlasem a pod dohledem zákonného zástupce

3) Aquazorbing se nedoporučuje osobám trpícím astmatickými potížemi a osobám náchylným na změnu tlaku

4) Provozovatel si ve výjimečných případech vyhrazuje právo nevpustit do aquazorbu také další osoby, a to i bez udání důvodu

5) Osoba provádějící aquazorbing je, vzhledem k vlastní bezpečnosti, povinna dodržovat následující pravidla:

 • Uposlechne pokynů obsluhy
 • Nebude do koule vstupovat s předměty, které do koule nepatří (obuv, batoh, mobilní telefon, šperky, hodinky apod.) –  tyto předměty před vstupem do aquazorbu předá obsluze. Po výstupu z koule budou tyto předměty osobě navráceny.
 • Bude se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru na vodní hladině
 • V případě, že bude chtít osoba provádějící aquazorbing vytažena na břeh a opustit kouli, zvedne ruku a dá pokyn k obsluze. Rozdíl požadovaného a skutečně stráveného času v aquazorbu v tomto případě nebude proplacen zpět.

6) Do aquazorbu vstupují účastníci v plavkách, případně v lehkém oblečení

7) Každá osoba účastnící se aquazorbingu tak činí na vlastní nebezpečí.

8) V případě úmyslného poškození aquazorbu bude po původci škody vymáhána finanční částka až do výše 10 000 Kč

9) Osoba, která chce provádět aquazorbing, bude před vstupem do koule vždy poučena o tomto provozním řádu.

Pétanque

 1. Pro provoz hřiště platí pokyny správce a v mimořádných situacích (déšť, mokro po dešti) platí instrukce uvedené na webových stránkách provozovatele.
 2. Přístup na hřiště za účelem hraní se řídí platnými telefonickými či online rezervacemi, které eviduje správce. Pokud dojde k mimořádné situaci (déšť, mokro, mráz) platí instrukce správce na webu, popřípadě telefonická domluva správce s hráči, kterých se změna bezprostředně týká.
 3. Hřiště na pétanque hráči udržují v provozuschopném stavu, je zakázáno dělat rýhy do povrchu hřiště a vstupovat do přilehlé zeleně.

 

PŮJČOVNA PLAVIDEL (lodí a šlapadel)

Půjčovna plavidel je otevřena dle otevírací doby areálu, která je zveřejněna na webových stránkách http://www.hostivarskaprehrada.cz/ a na recepci, výhradně za příznivých klimatických podmínek

Pokyny pro návštěvníky

Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.

Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a pravidly plavebního provozu.

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku, a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

 • musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu,
 • je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály,
 • nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla,
 • nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.,
 • je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,
 • je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou,
 • je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná.

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další pravidla, zejména:

 • musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala,

S půjčenými plavidly se lze pohybovat pouze v prostoru vymezeném bójemi, viz. mapa umístěná u mola a v půjčovně.

Po předložení vlastního průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu) a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu půjčovny plavidel“ a „Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR“.

Plavidla se zapůjčují na vlastní nebezpečí a pouze osobám starším 15-ti let, vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončeni provozu půjčovny, při nedodržení termínu navrácení pronajatého plavidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli cenu za každou další i započatou hodinu, viz. ceník.

Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které návštěvník způsobí svou vlastní nepozorností sobě nebo třetím osobám.

Návštěvník je povinen šetřit vybavení půjčovny, škody nebo ztráty, které byly jeho vinou

způsobeny na majetku provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodní plochy je povinen uhradit.

Provozovatel předá návštěvníkovi řádně vybavené plavidlo k provozu a vůdce plavidla, odpovídá za vypůjčené plavidlo a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle, na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.

Neplavci a děti do 10-ti let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek (záchrannou vestu, kterou lze zapůjčit v půjčovně), nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s půjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout.

Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo na ně vylézat z vody, potápět je nebo je vytahovat na břeh.

Je zakázáno vplouvat do zakázaných prostor vodní plochy, tzn. za bóje, v případě, kdy plavidlo míjí koupajícího, je vůdce povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti (min. 3 m) a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi plavidlem a nejbližším břehem.

Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.

Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody odhazováním odpadků, vyléváním škodlivých tekutin apod.

Prodlévání návštěvníků na molu loděk a šlapadel v mimopracovní době nebo neoprávněné použití plavidel z půjčovny bez vědomí odpovědných pracovníků je přísně zakázáno.

Z půjčovny (mola) bude vykázán každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se přestupků proti pravidlům slušného chování.

Součástí půjčovny je jedno záchranné plavidlo o nosnosti min. 3 osob, vybavené předepsanou výstrojí.

Provozní řád platí od 2018