Všeobecné podmínky rezervace sportovišť

Všeobecné podmínky rezervace sportovišť, využívání on-line rezervačního systému a provozní řády sportovišť v areálu Hostivařské přehrady (dále jen „Všeobecné podmínky“)

1. Všeobecné podmínky

stanovují pravidla rezervace sportovišť a užívání rezervačního systému mezi WATER SPORTS CLUB, z.s., IČ 22817123, se sídlem Na Václavce 1202/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako provozovatelem sportovišť a on-line rezervačního systému (dále jen „Provozovatel“) a uživatelem sportovišť a on-line rezervačního systému (dále jen „Klient“).

1.1. Rezervační systém

Rezervační systém (dále jen „RS“) je webová aplikace, která členům klubu (dále jen „člen“) a registrovaným klientům umožňuje kdekoliv, kde mají přístup k internetu získat přehled o svých rezervacích, obsazenosti sportovišť a provádět vlastní rezervace na jednotlivá sportoviště ve volných termínech.

2. Registrace do RS

Registraci je možné provést prostřednictvím odkazu REZERVACE na internetových stránkách http://www.hostivarskaprehrada.cz/ a wakechomutov.cz do rezervačního systému water-sports.cz Pro úspěšnou registraci je nutné zadat tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailovou adresu
 • Login
 • Heslo
 • Souhlas obchodními podmínkami a provozním řádem sportovišť

2.1. Registrace klubových členů

 1. Klient se do RS může registrovat prostřednictvím internetu. Bod 2.
 2. Potvrzení o provedené registraci včetně přístupového jména a hesla do RS je jako odkaz zasláno klientovy na jeho email uvedený v registraci.

III. Člen klubu se registruje kdykoliv po registraci do RS, zaškrtnutím políčka v menu MŮJ ÚČET v RS „stát se členem klubu“ a následné úhrady členského poplatku dle platného ceníku zveřejněného v menu CENÍK v RS. Tuto registraci lze provést také osobně u obsluhy sportovišť.

 1. Úhrada členského poplatku

Členský poplatek je možné uhradit: hotově nebo kreditní kartou – u obsluhy sportovišť. Klientovi je členský účet zpřístupněn až po uhrazení členského poplatku. Členský poplatek je třeba uhradit nejpozději do 10 dnů od žádosti o členství, po této době se žádost o členství automaticky stornuje. 

Registrací do RS kluboví člen získává:

 • možnost provádět ve volných termínech jednorázové a dlouhodobé rezervace sportovišť na celou aktuální sezonu včetně s předřadným právem stejné rezervace na sezónu nadcházející (minimálně 3 týdny před změnou sezóny je nutné potvrzení).
 • Možnost své rezervace spravovat
 • Přehled o obsazenosti sportovišť v dané sezoně
 • Přehled o svých jednorázových i dlouhodobých rezervacích
 • On-line informace o svém profilu a specifikaci členství
 • Časově neomezenou registraci v případě neporušení pravidel pro užívání RS

2.2. Registrace ostatních klientů

 • Klient se do RS může registrovat prostřednictvím internetu. Bod 2.
 • Potvrzení o provedené registraci včetně přístupového jména a hesla do RS je jako odkaz zasláno klientovy na jeho email uvedený v registraci.

Registrací do RS klient získává:

 • Možnost provádět ve volných termínech jednorázové rezervace sportovišť maximálně 7 dní dopředu
 • Možnost své rezervace spravovat
 • Přehled o obsazenosti sportovišť
 • Přehled o svých jednorázových rezervacích
 • On-line informace o svém profilu
 • Časově neomezenou registraci v případě neporušení pravidel pro užívání RS

3. Správa rezervací

3.1. Obecná ustanovení platná pro členy i ostatní klienty

 • Jednorázové rezervace na sportoviště se provádí výhradně prostřednictvím RS. Ve výjimečných případech se může rezervace provést také telefonicky nebo osobně
 • Dlouhodobé rezervace může provádět jen člen.

Při dlouhodobých rezervacích na další sezonu mají přednost členové.

 • Klienti s řádnou registrací v RS mají možnost provádět rezervace jen na 30 dní dopředu.
 • Všichni klienti jsou povinni včas rušit své jednorázové i dlouhodobé rezervace v případě, že se nemohou na svoji rezervaci dostavit, a to min. více jak 4 hodin před začátkem rezervace. 

3.2. Založení rezervace

 1. Rezervace se provádí po přihlášení do RS kliknutím na požadovaný den v kalendáři, daný sport a vybranou volnou hodinu od – (volné hodiny jsou označeny modrou barvou ), čímž se zahájí provedení rezervace a klient dále zvolí:
 • Čas rezervace 
 • U dlouhodobé rezervace (jen člen) opakování do data (rezervace se budou opakovat ve stejný čas a den až do zadaného data)
 • Případné zanechání vzkazu v poznámce
 • Stiskem tlačítka POKRAČOVAT K PLATBĚ se zobrazí rekapitulace celé rezervace
 • Stiskem tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU se daná rezervace provede a uloží

Zadáním a potvrzením rezervace vyjadřuje klient svou vůli a závazný zájem o využití sportoviště v daném čase a proto je termín na jeho jméno zamluven a blokován vůči dalším zájemcům.

Registrovaný klient si může sám vytvořit jednorázové rezervace na max. 30 dnů dopředu.

 • Člen si sám může vytvořit rezervace jak jednorázové tak dlouhodobé na celou sezónu zadáním opakování daného termínu v určitý den v týdnu.
 • O potvrzení rezervace či zrušení rezervace obdrží člen i registrovaný klient notifikační email, ve kterém je jeho rezervace zrekapitulována.
 • Klient bez platné registrace, může provádět rezervace pouze telefonicky nebo osobně po uvedení: (jména, příjmení, emailu) na dobu max. 7 dní dopředu. Neobdrží však notifikační email.

3.3. Rušení rezervace a storno poplatky

 • Rezervace může klient zrušit prostřednictvím RS, po telefonu nebo osobně u obsluhy.
 • Rezervaci je klient povinen zrušit včas, nejpozději více jak 4 hodin před začátkem rezervovaného termínu!!

Storno poplatky

Pokud klient nezruší svou dlouhodobou rezervaci min. více jak 8 hod. před začátkem termínu a na tento termín se nedostaví

Je povinen nejpozději do 7dnů u obsluhy uhradit storno poplatek ve výši:

 • Bude-li provedeno storno 4 hodiny před začátkem termínu rezervace, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z dané ceny sportoviště.
 • Bude-li provedeno storno 4 a méně hodiny před začátkem termínu rezervace, nebo se klient na tento termín nedostaví, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z dané ceny sportoviště.

Pokud klient nezaplatí stornopoplatek nejpozději do 10ti dnů:

 • je mu zablokován přístup do RS a stává se tak neregistrovaným kliente
 • přichází o klubové členství bez nároku na náhradu
 • automaticky jsou zrušeny všechny jeho rezervace a tyto jsou nabízeny ostatním zájemcům

Obnovení přístupu do RS je možné pouze po zaplacení dlužného stornopoplatku.

 • Po obnovení přístupu do RS již není možně obnovit předešlé rezervace, které jsou již obsazené.

4. Práva a povinnosti klientů

4.1. Obecné nároky

 • Registrovaní klienti a členové klubu využívají veškeré výhody, popsané v těchto podmínkách, které jsou umístěny na internetových stránkách RS a v tištěné podobě přímo u obsluhy sportovišť.
 • Klienti mohou spravovat své rezervace prostřednictvím RS.

Klienti mohou rušit nebo přesouvat své rezervace, jsou však povinni dodržovat min. termín více jak 4 hodin předem.

 • Členové i registrovaní klienti dostávají pravidelné informace o novinkách, aktuálních volných termínech a akcích prostřednictvím emailu a SMS.

4.2. Závěrečná ustanovení

 • Každý klient je povinen bezodkladně zrušit svou rezervaci včas, jakmile zjistí, že se na daný termín nemůže dostavit.
 • Klienti registrovaní v RS jsou povinni bez zbytečného odkladu oznamovat změnu emailové adresy a telefonního čísla, který uvedl při registraci do RS.
 • Klient dává výslovně souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával poskytnuté údaje (jméno, email, telefon) pouze a výhradně pro svoji činnost.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit nebo doplňovat tyto podmínky, podmínky členství a podmínky registrace do RS.

Provozovatel může zrušit provedené jednorázové i dlouhodobé rezervace, v případě:

 • Kdykoliv z provozních důvodů
 • z důvodu plánovaných akcí
 • klient porušuje některý z bodů těchto podmínek nebo Provozní řád.
 1. Klienti prohlašují, že se před registrací a žádosti o členství nebo zákaznický účet se důkladně seznámili se zněním těchto podmínek
  a prohlašují, že s jejich obsahem souhlasí a zavazují se je dodržovat.
 2. Zaškrtnutím políčka „Souhlas s Všeobecnými podmínkami“ při registraci (bod 2.) potvrzuje klient svůj souhlas s těmito podmínkami.

Klient souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

Provozovatel neodpovídá za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené přechodnou nefunkčností RS, popřípadě způsobené poškozením nebo ztrátou dat.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.
 • Klient nese plnou odpovědnost za důsledky svých činů spojených s používáním RS.
 • Klient je povinen v případě jakéhokoliv poškození sportoviště nebo vybavení uhradit škodu v plné výši.

Provozovatel má právo z RS odstranit uživatelský účet v případě, že:

 • jeho Uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy či etickými a morálními principy společnosti,
 • pokud klient zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást RS
 • klient se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Systému,
 • klient porušuje některý z bodů těchto podmínek nebo Provozní řád.
 • uživatelský účet byl vytvořen, ale po dobu 180 dní od jeho vytvoření nebyl ani jednou použit.

 

Provozní řády sportovišť: